SỔ ĐIỂM KỲ II LẦN KHOÁ 44 NĂM HỌC 2008 - 2009

By Lê Hữu Hưng

 

HOTEN

DK1

GPV

NN1

SC

SH

TD1

XBT

TBK2

Trương Văn Cường     

10

 9

 8

 9

 7

 9

 9

8.708

Đào Phương Dung      

 8

 8

 9

 6

 8

 8

 9

8.167

Trần Văn Đăng        

 7

 8

 7

 6

 4

 5

 8

6.458