Khung cho điểm rèn luyện sinh viên

   

KHUNG CHO ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH THEO QĐ SỐ: 120/2005 /QĐ-ĐHI NGÀY 01/04/2005 CỦA HIỆU TRƯỞNG trường Đại học TDTT I)Tiêu chí

Phân loại

Điểm RL

(tối đa)

A. Học tập

(+ max 0 4 đ)

Xuất sắc (9 0-10 0)

+ 0 4

Giỏi (8 0-8 9)

+ 0 3

Khá (7 0-7 9)

+ 0 2

Trung bình khá (6 0-6 9)

+ 0 1

Khóa trưởng

+ 0 4

B. Tham gia quản lý

(+ max 0 4 đ)

Khóa phó

+ 0 3

Lớp trưởng

+ 0 3

Lớp phó Bí thư chi đoàn thành viên đội tự quản

+ 0 2

C. Hoạt động tập thể

(+ max 0 6 đ)

- Tham gia thi đấu thể thao văn nghệ trong đội tuyển Khoa

+ 0 2

- Tham gia thi đấu thể thao văn nghệ trong đội tuyển Trường

+ 0 3

- Tham gia lao động và các hoạt động tập thể khác đầy đủ tích cực gương mẫu

+ 0 2

- Khiển trách trước Khoa

- 0 2

D. Vi phạm tổ chức kỷ luật

(- max 1 0 đ)

- Cảnh cáo trước Khoa

- 0 3

- Khiển trách trước Trường

- 0 4

- Cảnh cáo trước Trường

- 0 8

- Đình chỉ học tập trở lên

- 1 0

Ghi chú:

1.     Điểm cộng tối đa = 1 0 đ/sinh viên

2.     Điểm trừ tối đa = 1 0 đ/sinh viên

3.     Nếu một SV đảm nhiệm nhiều chức vụ thì được hưởng điểm thưởng của chức vụ cao nhất.