SỔ ĐIỂM KỲ II LẦN KHOÁ 44 NĂM HỌC 2008 - 2009

 

HOTEN

DK1

GPV

NN1

SC

SH

TD1

XBT

TBK2

Trương Văn Cường     

10

 9

 8

 9

 7

 9

 9

8.708

Đào Phương Dung      

 8

 8

 9

 6

 8

 8

 9

8.167

Trần Văn Đăng        

 7

 8

 7

 6

 4

 5

 8

6.458

Nguyễn Thị Giang     

 7

 9

 8

 7

 5

 7

 8

7.333

Đinh Quang Giao      

 6

 9

 8

 8

 7

 8

 9

7.792

Phạm Văn Hiệp        

15

 8

 4

 4

 5

 7

 7

4.833

Nguyễn Quang Huy     

 7

 8

 6

 5

 5

 7

 8

6.625

Nguyễn Quốc Huy      

 7

 8

 4

 3

 5

 5

 8

5.708

Trần Văn Huynh       

 9

 9

 7

 9

 8

 6

 9

7.958

Nguyễn Ngọc Hân      

 4

 8

 8

 3

 4

 7

 8

6.250

Nguyễn Thị Hạnh      

 9

10

 9

 9

 8

10

 9

9.167

Đậu Văn Kiên         

10

 8

 5

 5

 5

 8

 8

7.083

Nguyễn Anh Hải Linh  

 6

 8

 4

 7

 5

 8

 9

6.500

Bùi Hồng Linh        

 4

 8

 5

 4

 5

 7

 7

5.708

Nguyễn Thành Luân    

 8

 7

 5

 3

 4

 8

 8

6.333

Vũ Trường Lâm        

 8

 8

 6

 3

 6

 6

 8

6.583

Nguyễn  Hoàng Minh   

 3

 6

 3

 4

 5

 6

 8

4.833

Nguyễn Công Nam      

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0.000

Tạ Thị Nga           

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4799','3aqq5vtrddmqe51n92ri8sgfj7','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 18:16:06','/a169217/so-diem-ky-ii-lan-khoa-44-nam-hoc-2008-2009.html')