DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG HỌC HỌC TẬP KHÓA 43 KHOA Y HỌC KỲ IV NĂM HỌC 2008 -2009

By Lê Hữu Hưng

TTHỌ VÀ TÊNLỚPĐTTBKIIIĐRLĐMRMỨC HBGHI CHÚ
1Vũ Ngọc Anh          YH 5.140.35.44  
2Võ Chí Công          YH 6.170.56.67  
3Nguyễn Thị Thu Doan  YH 6.310.56.8  
4Dương Thị Phương DungYH 6.480.46.88  
5Lê Văn Định          YH 6.970.57.47  
6Nguyễn Minh Đức      YH 7.310.57.81180.000đ 
7Nguyễn Quang Đức     YH 7.450.57.95  
8Nguyễn Đức Dũng      YH 6.520.36.82  
9Lê Hải Giang         YH 6.140.46.54  
10Đoàn Thị Kiều Giang  YH 70.67.6180.000đ 
11Đỗ Văn Hai           YH 5.670.25.87  
12Đỗ Bá Hoàng          YH 4.350.24.55  
13Nguyễn Thị Huyền     YH 7.410.68.01240.000đ 
14Nguyễn Thị Hà        YH 80.68.5240.000đ 
15Trần Thị Hồng        YH 7.90.56.17  
16Nguyễn Xuân Hùng     YHKVC5.670.58.33  
17Nguyễn Văn Khánh     YH 7.830.66.53240.000đ 
18Nguyễn Mạnh Linh     YH 5.930.37.23  
19Đặng Hải Linh        YH 6.930.47.4  
20Vũ Thành Luân        YH 70.47.4  
21Nguyễn Thị Luật      YH 8.520.79.22300.000đ 
22Vũ Tiến Mạnh         YH 6.970.57.47  
23Nguyễn Hoài Nam      YH 4.310.34.61  
24Phạm Thị Nguyệt Nga  YH 6.00.36.3  
25Nguyễn Thị Ngát      YH 6.550.46.95  
26Đỗ Đức Phương        YH 5.030.45.43  
27Lưu Ngọc Phúc        YH 7.10.47.5  
28Phạm Ngọc Quân       YH 6.520.46.92  
29Đào Xuân Sơn         YH 5.860.15.96  
30Vũ Thị Lâm Thanh     YH 6.10.36.4  
31Phạm Văn Thu         YH 6.140.36.44  
32Phạm Minh Tiến Thành YH 5.670.56.17  
33Lê Thị Thảo          YH 4.790.35.09  
34Phí Xuân Tiền        YH 6.970.57.47  
35Hoàng Minh Tiến      YH 5.970.46.37  
36Phạm Ngọc Tiệp       YH 6.410.46.81  
37Đào Thị Trang        YH 7.760.58.26240.000đ 
38Nguyễn Duy Trường    YH 7.070.47.47  
39Đào Nguyên Tân       YH 5.2805.28  
40Nguyễn Đức Tài       YH 6.590.46.99  
41Trần Quốc Văn        YH 5.520.15.62  
42Phùng Hoàng Vũ       YH 5.40.35.71  
  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  TRƯỞNG KHOA
     Trương Đức ThăngTh.s Lê Hữu Hưng

More...

Khung cho điểm rèn luyện sinh viên

By Lê Hữu Hưng

   

KHUNG CHO ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

BAN HÀNH THEO QĐ SỐ: 120/2005 /QĐ-ĐHI NGÀY 01/04/2005 CỦA HIỆU TRƯỞNG trường Đại học TDTT I)Tiêu chí

Phân loại

Điểm RL

(tối đa)

A. Học tập

(+ max 0 4 đ)

Xuất sắc (9 0-10 0)

+ 0 4

Giỏi (8 0-8 9)

+ 0 3

Khá (7 0-7 9)

+ 0 2

Trung bình khá (6 0-6 9)

+ 0 1

Khóa trưởng

+ 0 4

B. Tham gia quản lý

(+ max 0 4 đ)

Khóa phó

+ 0 3

Lớp trưởng

+ 0 3

Lớp phó Bí thư chi đoàn thành viên đội tự quản

+ 0 2

C. Hoạt động tập thể

(+ max 0 6 đ)

- Tham gia thi đấu thể thao văn nghệ trong đội tuyển Khoa

+ 0 2

- Tham gia thi đấu thể thao văn nghệ trong đội tuyển Trường

+ 0 3

- Tham gia lao động và các hoạt động tập thể khác đầy đủ tích cực gương mẫu

+ 0 2

- Khiển trách trước Khoa

- 0 2

D. Vi phạm tổ chức kỷ luật

(- max 1 0 đ)

- Cảnh cáo trước Khoa

- 0 3

- Khiển trách trước Trường

- 0 4

- Cảnh cáo trước Trường

- 0 8

- Đình chỉ học tập trở lên

- 1 0

Ghi chú:

1.     Điểm cộng tối đa = 1 0 đ/sinh viên

2.     Điểm trừ tối đa = 1 0 đ/sinh viên

3.     Nếu một SV đảm nhiệm nhiều chức vụ thì được hưởng điểm thưởng của chức vụ cao nhất.

More...

Quy định về kỷ luật sinh viên

By Lê Hữu Hưng


Quy ®Þnh vÒ khung xÐt kû luËt sinh viªn.

( Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè : 120/2005 /Q§-DHI  ngµy 01/4/2005

 cña HiÖu tr­ëng tr­êng ®¹i häc TDTTI)

Môc

Néi dung sai ph¹m.

      H×nh thøc kû luËt.

ThÊp nhÊt

Cao nhÊt

•1.      

§i häc muén kh«ng mang theo thÎ sinh viªn ®iÓm danh hé sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng trong giê häc chµo cê héi häp.

KhiÓn tr¸ch tr­íc khoa.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

•2.      

Trang phôc lªn líp kh«ng ®óng quy ®Þnh.

KhiÓn tr¸ch  tr­íc khoa.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

•3.      

V¾ng mÆt kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng trong c¸c ho¹t ®éng do líp khoa nhµ tr­êng tæ chøc.

C¶nh c¸o tr­íc khoa.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

•4.      

MÊt trËt tù lµm viÖc riªng trong giê häc giê thùc tËp vµ giê tù häc.

KhiÓn tr¸ch tr­íc khoa .

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

•5.      

NghØ häc (cã vµ kh«ng cã lý do) qu¸ thêi gian quy ®Þnh cña quy chÕ  häc tËp thi kiÓm tra.

Kh«ng ®­îc thi häc phÇn C¶nh c¸o tr­íc khoa.

Xo¸  tªn .

•6.      

Cã hµnh vi v« lÔ ®e däa thÇy c« gi¸o c¸n bé nh©n viªn nhµ tr­êng

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

Buéc th«i häc.

•7.      

Cã hµnh vi gian lËn trong khai hå s¬ trong thi kiÓm tra lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

Buéc th«i häc

•8.      

ViÕt vÏ bËy vµo bµi thi lªn bµn ghÕ t­êng b¶ng vµ n¬i c«ng céng.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

§×nh chØ häc tËp.

•9.      

Kh«ng ®ãng häc phÝ lÖ phÝ ®óng quy ®Þnh hoÆc qu¸ thêi h¹n ®­îc tr­êng cho phÐp.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

Xo¸  tªn .

•10.                         

Vøt r¸c chÊt th¶i vµ c¸c hµnh vi kh¸c lµm ¶nh h­ëng ®Õn vÖ sinh m«i tr­êng.

C¶nh c¸o tr­íc toµn khoa.

§×nh chØ häc tËp.

•11.                         

Lµm h­ háng cè ý ph¸ ho¹i tµi s¶n XHCN hoÆc cña c«ng d©n trong khu vùc nhµ tr­êng qu¶n lý.

C¶nh c¸o vµ ®Òn bï.

§Òn bï buéc th«i häc.

•12.                         

Uèng r­îu bia hót thuèc  trong khu vùc nhµ tr­êng.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

§×nh chØ häc tËp.

•13.                         

G©y ån µo ®¸nh nhau tËp luyÖn kh«ng ®óng chç quy ®Þnh lµm mÊt trËt tù trÞ an trong trong nhµ tr­êng.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

§×nh chØ häc tËp.

•14.                         

§¸nh cê ®¸nh bµi ®¸nh b¹c c¸ ®é thi ®Êu ¨n tiÒn d­íi mäi h×nh thøc.

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

Buéc th«i häc.

•15.                         

Sö dông vËn chuyÓn tµng ch÷ ma tuývµ l«i kÐo ng­êi khac sö dông ma tuý.

Buéc th«i häc.

Truy tè.

•16.                         

Chøa chÊp m«i giíi tham gia ho¹t ®éng m¹i d©m.

Buéc th«i häc.

Truy tè.

•17.                         

Trém c¾p tµi s¶n cña c«ng d©n cña tËp thÓ ( nh­ng ch­a ®Õn møc ph¶i truy tè )

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng.

Buéc th«i häc.

•18.                         

Chøa chÊp bu«n b¸n vò khÝ chÊt næ chÊt ch¸y vµ c¸c hµng lËu kh¸c.

§×nh chØ häc tËp.

Truy tè.

•19.                         

Cã hµnh vi g©y gæ ®e do¹ c¸n bé nh©n viªn ban tù qu¶n cña nhµ tr­êng ®ang lµm nhiÖm vô.

C¶n c¸o tr­íc troµn tr­êng.

Buéc th«i häc.

•20.                         

Vi ph¹m néi quy ký tóc x¸.

C¶nh c¸o tr­íc khoa ph¹t tiÒn ®uæi khái KTX.

Buéc th«i häc.

•21.                         

KÝch ®éng l«i kÐo ng­êi kh¸c g©y mÊt trËt tù trÞ an hoÆc biÓu t×nh viÕt truyÒn ®¬n ¸p phÝch kh«ng ®óng luËt ®Þnh.

§×nh chØ häc tËp.

Buéc th«i häc truy tè tr­íc ph¸p luËt.

•22.                         

Kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng nh¾c nhë cña c¸n bé líp cña ban tù qu¶n.

C¶nh c¸o tr­íc toµn khoa.

§×nh chØ häc tËp.

•23.                         

Cã th¸i ®é lêi nãi hµnh vi thiÕu v¨n ho¸.

KhiÓn tr­íc toµn khoa.

§×nh chØ häc tËp.

•24.                         

Vi ph¹m ph¸p luËt ë ngoµi tr­êng nh­ng ch­a ®Õn møc ph¶i truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù

C¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng

Buéc th«i häc ®Òn bï thiÖt h¹i (nÕu cÇn thiÕt)

•25.                         

§· bÞ xö lý kû luËt ë mét møc nµo ®ã nh­ng tiÕp tôc t¸i ph¹m.

T¨ng møc kû luËt lªn cao h¬n so víi møc tr­íc ®ã.

Buéc th«i häc hoÆc truy tè tr­íc ph¸p luËt

Ghi chó: C¸c sinh viªn bÞ xö lý kû luËt tõ møc c¶nh c¸o tr­íc toµn tr­êng trë lªn sÏ bÞ c¾t häc bæng vµ c¸c chÕ ®é khen th­ëng kh¸c (nÕu cã).

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4799','m53f4h45gphha4av1imqd2itj2','0','Guest','0','54.198.205.153','2018-09-26 18:15:51','/ac22447/quan-ly-sinh-vien.html')